De slagwerkgroep van de harmonie was inmiddels behoorlijk uitgegroeid. Zonder dat er een officiële oprichting had plaats gevonden werd er toch al gesproken van “de drumband”. De aanleiding hiervoor was dat bij gelegenheid van de carnavalsoptocht zich in de buurt Hussenberg/Snijdersberg spontaan een groep had gevormd die het plan had opgevat om als alternatieve drumband voor de harmonie te marcheren. Dit plan werd uitgevoerd en met zelfgemaakte trommen en uniformen oogstte men veel succes. De groep bestond uit Leo Pluis, Frans Troquet, Jef Bollen, Jack Pluis en Leo Ghijsen. De vier eerst genoemden werden daarop door slagwerker Jan Blom bij de harmonie ingelijfd. Tijdens de bestuursvergadering van 10 mei 1957 werd er door één van de bestuursleden op aangedrongen om “de drumband” zorgvuldig te begeleiden, omdat bij een zustervereniging elders in de regio problemen ontstaan waren, die uiteindelijk leidden tot een splitsing van die vereniging.

Deze slagwerkgroep van Jan Blom begeleidde de harmonie tijdens buitenoptredens en kan beschouwd worden als de voorloper van de later opgerichte drumband. Verschillende leden bleven vele jaren deel uitmaken van deze drumband. Het derde belangrijke besluit van de vergadering van 29 augustus ging over de oprichting van een drumband. Het aanwezige bestuur van het dames- en herencomité deed de toezegging om de financiering, die geraamd was op fl. 1000,--, te verzorgen. Als instructeur werd benoemd Math van Lijf uit Amby, harmonie-fluitist Jean Kerckhoffs zou de eerste tambour-maître worden en dat jarenlang blijven. Het comité zorgde er ook voor dat de drumband “enigszins” geüniformeerd werd. Dit uniform bestond uit een wit hemd met op de schouders rode epauletten en een hoofddeksel dat betiteld werd als “scheepje”.

1959

Op carnavalszondag van 1959 beleefde de drumband haar vuurdoop. Caecilia was namelijk ingegaan op de uitnodiging van de carnavalsvereniging te Geleen om tegen een vergoeding deel te nemen aan de optocht aldaar. Die deelname verliep succesvol, waarna de deelname aan de optocht in Geleen uitgroeide tot een traditie die tot op heden stand heeft gehouden.

1960

Op 26 mei 1960 nam de nog jonge drumband deel aan een concours te Limmel. Onder leiding van instructeur Van Lijf en tambour-maître Jean Kerckhoffs werd zeer hard gerepeteerd. De verwachtingen waren hoog gespannen en terecht: na twee voortreffelijke optredens werd in de marswedstrijd een eerste prijs behaald en in de concertwedstrijd een eerste prijs met lof der jury! In triomf keerde men terug naar Geulle waar tot in de kleine uurtjes deze prachtige overwinning werd gevierd. Ook de dag erna bleek de feestvreugde nog lang niet uitgeblust. De instructeur, tambour-maître en drumbandleden werden door de harmonie uitbundig in het zonnetje gezet.

1961

De Nieuwe Limburger vervolgt: “Tenslotte deed de burgemeester een beroep op de samenwerking met de bestaande zustervereniging, speciaal door deelname aan het plaatselijk drumbandconcours van fanfare St. Martinus dat op zondag 18 september wordt gehouden”.Ofschoon men eerder had besloten dat deelname aan twee drumbandconcoursen in één jaar wel wat veel van het goede was, kon men een dergelijk verzoek onmogelijk naast zich neerleggen. En zo kwam het dat de drumband alsnog aan het door St. Martinus georganiseerde concours deelnam. De waardering van de jury loog er niet om: marswedstrijd eerste prijs met 96 punten, concertwedstrijd eerste prijs met 104 punten én de beker voor het hoogste aantal punten in de eerste afdeling. Dit succes werd in besloten kring, maar daarom niet minder uitbundig, gevierd.

1962

Inmiddels was de drumband bezig met de voorbereiding op het concours te Ulestraten, dat op 10 juni zou plaatsvinden. Opnieuw werd er zeer goed gepresteerd, want de jury beloonde het optreden in de marswedstrijd met 99,5 punt, een eerste prijs met lof. Dit resultaat was tevens het hoogste van die dag. In het defilé zette men de kroon op het werk door met 17,5 punt als hoogste in de tweede afdeling te eindigen. Bovendien werd aan Jean Kerckhoffs de tambour-maîtreprijs toegekend. Vanzelfsprekend werd de zegevierende drumband door de harmonie met bestuur en dames- en herencomité in Moorveld opgewacht en met feestelijke muziek naar de harmoniezaal begeleid. Daar vond een passende huldiging plaats, waarbij instructeur en tambourmaître in de bloemen werden gezet.

1963

In juni vond een minder prettige gebeurtenis plaats. Vanwege zijn onregelmatige aanwezigheid op de repetities zag het bestuur zich gedwongen de samenwerking met de kundige en succesvolle drumbandinstructeur Van Lijf met ingang van 27 juni op te zeggen. Dit geschiedde met pijn in het hart en onder grote dankzegging voor de vele verdiensten die Van Lijf voor de drumband had. Zijn opvolger, Jan de Klijn uit Terwinselen, trad per 1 juli aan. Deze was geen onbekende in de drumbandwereld. Hij was onder meer actief bij de St. Maartensdrumband te Elsloo en te Neerbeek. Toch leverde het vertrek van Van Lijf problemen op, die echter niets te maken hadden met de persoon van De Klijn. Het probleem was dat men tot dan toe nieuwe werken ingestudeerd had met een vereenvoudigde manier van muzieknotatie, hetgeen toentertijd bij veel drumbands gebruikelijk was. De nieuwe “lichting” instructeurs – waaronder De Klijn – gaf de voorkeur aan het gebruikelijke notenschrift. En daar zat het probleem: “men moest noten leren lezen”. Enkele oudere drumbandleden uit de allereerste slagwerkgroep voelden daar niets voor en namen ontslag. Dit was een gevoelig verlies dat niet zomaar op te vangen viel. De nieuwe instructeur ging echter aan het werk en geleidelijk aan werden de opengevallen plaatsen opgevuld.

1965

In augustus 1965 sloot de drumband zich aan bij de R.K. Limburgse Federatie van Fluit- en Tamboerkorpsen, momenteel bekend als de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Op 4 september 1965 nam de drumband in Maasbree voor het eerst deel aan een onder auspiciën van deze bond georganiseerd concours. Omdat dit ook nog gebeurde met een groot aantal nieuwe – en betrekkelijk onervarenheden gaf dat een stuk extra spanning. Om deze redenen had men ingeschreven voor de tweede afdeling, sectie A. De drumband werd beoordeeld op 7 rubrieken, de tambour-maître naar 6. In de concertwedstrijd moest een verplicht werk “Lex de Miliaan-mars” van Ch. Van Veluwen uitgevoerd worden, in de marswedstrijd het keuzewerk “DouglasMacArthur” van G. Brinkman. Na de geconcentreerde uitvoering van beide werken moest vol spanning gewacht worden op het oordeel van de jury. De uitslag was fantastisch. In de concertwedstrijd werden behaald 64,5 en 65,5 punt, in totaal 130 punten; in de marswedstrijden 63 en 62 punten, gezamenlijk 125. Dat resulteerde samen in een eerste prijs met promotie en lof der jury, de beste prestatie in de tweede afdeling en slechts één punt achter de hoogst eindigende vereniging. De tambour-maître kreeg voor zijn optreden twee maal 54,5 punt, in totaal 109 punten. Een prestatie die groot respect afdwong en waarvoor instructeur De Klijn, tambour-maître Jean Kerckhoffs en de leden van de drumband op maandag 6 september uitbundig gehuldigd werden. Het behaalde resultaat betekende eveneens dat de drumband uitgenodigd werd voor deelname aan de Limburgse kampioenschappen op 27 november te Schaesberg. Ondanks een goede voorbereiding viel het resultaat wat tegen. De jury, bestaande uit R. Smits en J. van der Biezen, kende voor het uitgevoerde werk “DouglasMacArthur” in totaal 98 punten toe. Dit lag onder de limiet voor het behalen van het kampioenschap, zodat het beoogde doel niet bereikt werd. Er was overigens één schrale troost: in de tweede afdeling wist geen van de deelnemende verenigingen de kampioenswimpel te veroveren.

1966

Inmiddels was ook de drumband onder leiding van instructeur De Klijn bezig met een concoursvoorbereiding. Het beschikbare instrumentarium was echter aan vervanging toe en andermaal sprong het dames- en herencomité in de bres door de kosten, zijnde fl. 3000,= voor hun rekening te nemen. Aldus verstrekt werd op 17 juli aan het drumbandconcours te Pey-Echt deelgenomen in de eerste afdeling. De jury, bestaande uit de heren Everaarts en Arbeel, waardeerde het voortreffelijk optreden in de mars- en concertwedstrijd met respectievelijk 127,5 en 123,5 punt, een totaal van 251 punten, een eerste prijs met promotie. Tambour-maître Jean Kerckhoffs kreeg met 114 punten een hoge waardering. Vanzelfsprekend werd de triomferende drumband vanaf Broekhoven door de harmonie muzikaal naar het verenigingslokaal begeleid. Nadat op maandag 18 juli een gepaste huldiging en een sfeervolle receptie hadden plaatsgevonden, werden de drumbandrepetities gewoon voortgezet, want men had ook ingeschreven voor een optreden op het W.M.C. te Kerkrade. Op zaterdag 13 augustus zou de drumband optreden, in de 3e divisie. Het werd echter een faliekante misrekening! Tegen het spel der optredende giganten in het stadion, was de relatief kleine Geulse drumband niet opgewassen. Het W.M.C.- optreden resulteerde in een derde prijs met 87,5 punt. In het jaarverslag wordt hierover opgemerkt dat “hoewel men teleurgesteld was, de drumbandleden de zaak sportief hebben opgevat …de deelname is belangrijker dan de overwinning!...”.

1968

Na het een paar jaar wat rustiger te hebben gedaan, vond ook de drumband het tijd worden weer eens aan een bondsconcours deel te nemen. Onder leiding van instructeur De Klijn en tambour-maître Kerckhoffs reisde men op 9 juni af naar Eygelshoven, waar uitgekomen werd in de afdeling uitmuntendheid. De betrekkelijk zware concourswerken werden goed uitgevoerd en het resultaat loog er niet om: 238,5 punt, een mooie eerste prijs, waarmee men maar enkele puntjes tekort kwam voor promotie. “Een pracht prestatie, zeker als de zeer jeugdige leeftijd van de drumbandleden in aanmerking wordt genomen”. Een welverdiende interne huldiging viel de trotse prijswinnaars ten deel. In het laatste kwartaal nam de animo echter weer wat af, waarop het bestuur besloot om de bestuursleden Piet van Kan, Jan van Kan en Jan Blom te belasten met de begeleiding van de drumband, een taak die in 1971 weer door Math Wouters zou worden overgenomen.

1970

Tambour-maître Jean Kerckhoffs gaf te kennen dat hij zijn functie ter beschikking wilde stellen. Hij werd op 4 november opgevolgd door Wim Smeets.

1972

Bad Neuenahr, waar de drumband enkele optredens verzorgde. De optredens vielen kennelijk in de smaak want hierover schrijft de recensent onder andere: Die Konzerte am Sontagvormittag, nachmittags und zur Abendstunde hatten eine gefällige Abrundung durch das dem Orchester angeschlossene Tamboerkorps, dem zehn charmante Meisjes und sieben junge Leute angehören. In kleidsamen Uniformen – braun – Weis – bot die junge Mannschaft unter Tambourmajor Wim Smeets schmissige Intermezzi, darunter gekonnte Trommlerkorpsoli”. Het betreffende artikel ontving de vereniging op 10 augustus van de recensent Josef Witch. De drumband had enkele moeilijke jaren achter de rug. Dit was voornamelijk te wijten aan een vrij groot verloop. Hierdoor moesten telkens weer pas opgeleide nieuwelingen de opengevallen plaatsen opvullen, wat natuurlijk niet bevorderlijk was voor een constante kwaliteit. Dit jaar was de groep weer op voldoende sterkte en men vond dan ook dat de tijd gekomen was om weer aan een drumbandconcours deel te nemen. De voorbereiding onder leiding van instructeur De Klijn verliep voorspoedig, waarna men op 24 september deelnam aan het concours te Berg aan de Maas, deze keer in de eerste afdeling. De afloop was echter teleurstellend. De jury beoordeelde het optreden met 119 punten, hetgeen een tweede prijs betekende.

1973

De drumband ondervond toch de naweeën van de behaalde tweede prijs. De animo was er een beetje uit en instructeur Jan de Klijn achtte het – in overleg met het bestuur – dan ook beter om zijn functie ter beschikking te stellen. Het bestuur willigde dit verzoek in, onder dankzegging voor de bewezen diensten, waarna op 27 april 1973 op gepaste wijze afscheid werd genomen van instructeur De Klijn. Slagwerker Leo Bollen zou de repetities voorlopig leiden. Deze was niet onbekend met dit vak. Hij had namelijk aan de muziekschool te Maastricht bij docent Semmeling een vierjarige opleiding tot slagwerker gevolgd. Na het succesvol voltooien hiervan rondde hij aan dezelfde school zijn studie af met een instructeuropleiding, eveneens met goed resultaat. Een goede kandidaat-opvolger was dus al op voorhand aanwezig. Het bestuur vond het echter zinvol om ook een keuzemogelijkheid te bieden en selecteerde nog een tweede kandidaat. De drumbandleden kozen echter unaniem voor “de eigen man”, een keuze waarin ook het bestuur zich volledig kon vinden. Leo Bollen werd op 11 juni als de nieuwe drumbandinstructeur geïnstalleerd.

1975

Tussen alle bedrijvigheden door bereidde de drumband zich voor op een volgend concoursoptreden. Onder leiding van instructeur Bollen en tambour-maître Smeets werden de puntjes op de i gezet. Op 31 augustus werd in de eerste afdeling deelgenomen aan het bondsconcours te Brunssum. De uitvoering verliep naar wens en de jury had hiervoor alle waardering, getuige de uitslag: een eerste prijs met 196,5 punt. Opnieuw reden tot feest dus, eerst intern, later officieel tijdens de jubileumdag op 4 oktober.

1976

In vergelijking met de voorafgaande, zeer enerverende jaren, kende het jaar 1976 een betrekkelijk rustig verloop. De deelname aan de carnavalsoptocht in Geleen op 29 februari verliep evenals voorgaande jaren naar wens. Maar bij deze optocht deden zich na afloop problemen voor. Bij het vertrekpunt kwam men tot de ontdekking dat er een trom van de drumband overcompleet was. Omdat er te weinig tijd restte om deze terug te brengen naar de materiaalwagen, werd ze afgegeven in een flatgebouw. Toen men na afloop van de optocht de trom  wilde ophalen bleek niemand meer te weten bij welk huisnummer ze was afgegeven. Ondanks veel speurwerk was en bleef dit verenigingseigendom onvindbaar. Hoewel het ging om een al verouderd exemplaar, hebben over dit onderwerp de nodige discussies plaatsgevonden.

1980

De drumband was bezig met een nieuwe concoursvoorbereiding. Men had ingeschreven in de eerste divisie sectie A voor het concours te Baarlo op 1 juni. De inspanningen leverden echter niet het gewenste resultaat op, want de jury kende de drumband met 178,5 punt een tweede prijs toe. Teleurgesteld keerde men naar Geulle terug en men troostte zich met de gedachte dat de vele nieuwe jeugdleden hun eerste concourservaring hadden opgedaan.

1983

1983 zou het jaar van de drumband worden. Allereerst werd op 14 mei het zilveren  bestaansfeest gevierd met een H. Mis, opgeluisterd door de feesteling zelf en de harmonie. Verder stonden er een reünie van oud-leden, een koffietafel, een receptie en een feestavond op het programma. Vervolgens nam de drumband op 18 september deel aan het bondsconcours te Posterholt, waar in de derde divisie, sectie A, met 296 punten een fraaie eerste prijs werd veroverd. De succesvolle drumband werd diezelfde dag muzikaal onthaald door de harmonie; enkele dagen later volgden receptie en feestavond. Tenslotte werd er deelgenomen aan de districtsfestivals in Berg aan de Maas, Itteren en Geulle zelf.  1985De drumband nam 29 september deel aan het bonsconcours te Roggel. Met 288,5 punt werd, onder leiding van instructeur Leo Bollen en tambour-maître Wim Smeets, een mooie eerste prijs behaald in de derde divisie, sectie A. Voor het stilstaand werk, “March of Santos”  van Ruud Mourik, kende de jury 141,5 punt toe. Voor het marcherend werk, “Step by Step” van Sandrie Egberts, 147 punten. Op 30 september volgde een knallende receptie.

1986

Het hoogtepunt voor de drumband vormde het optreden tijdens het internationaal concours in het Duitse Übach-Palenberg, waar met 85,5 punt een eerste prijs werd behaald. Verder werd er nog deelgenomen aan drumbandfestivals in Berg aan de Maas, Thorn en Beek. 1986 werd voor diverse leden van de vereniging een memorabel jaar, waaronder bestuurslid Frans Marx, die tot regiobestuurslid van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen werd benoemd.

1987

Op 28 december nam instructeur Leo Bollen afscheid van de drumband, hij vond na 14 jaar de tijd gekomen om plaats te maken voor iemand anders. Zijn opvolger werd met ingang van het nieuwe jaar Jo Meys. Deze was geen onbekende voor de vereniging, want tijdens de voorbereiding van de harmonie op het concours had hij de begeleiding van de slagwerkgroep voor zijn rekening genomen. Jo Meys genoot zijn opleiding aan het conservatorium, waar slagwerk zijn hoofdvak en piano zijn bijvak was. Het afscheid van Leo Bollen werd in Harmonieuws van januari 1988 aldus verwoord: “AFSCHEID LEO BOLLEN” Op 28 december jl. namen wij afscheid van Leo Bollen als instructeur van de drumband. Vice-voorzitter Frans Marx sprak een afscheidswoord namens de tambour-maître, drumbandleden en vaste begeleiders van de drumband en liet dit vergezeld gaan van een attentie voor Leo en een bloemetje als blijk van dank voor zijn echtgenote Marleen. Daarna was de beurt aan voorzitter Wil Dekkers, die Leo namens het Bestuur en Leden bedankte voor zijn inzet tijdens de voorbije 14 jaar en vooral prees om de manier waarop Leo deze periode als instructeur ingevuld had. Ook de voorzitter vergezelde dit woord van dank van een attentie, in de vorm van een cadeaubon voor Leo en een bloemetje voor Marleen. Beide heren lieten zich de kans om Marleen, als dank voor de steun die zij Leo gedurende deze periode gegeven heeft, een drietal keren te kunnen kussen, overigens ook niet ontgaan. Tot slot was de eer aan de drumband, die, onder leiding van de nieuwe instructeur Jo Meys, deze afscheidsbijeenkomst besloot met de uitvoering van de Derde Divisie-mars. “LEO EN MARLEEN BOLLEN NOGMAALS HARTELIJK DANK. JO MEYS WENSEN WIJ VEEL SUCCES”.

1988

De drumband nam onder leiding van zijn nieuwe instructeur Jo Meys deel aan het districtsfestival te Neerbeek, het drumbandfestival van fanfare St. Martinus uit Geulle en het bondsfestival in Geleen, waar de beker in de derde divisie, sectie A, werd veroverd. Tijdens het Caeciliafeest kreeg de band een compleet nieuw instrumentarium, waarde fl. 19.000,-- aangeboden door het actiecomité. Was 1988 door dit alles een geweldig jaar voor de vereniging, het einde er van werd duidelijk overschaduwd door het overlijden van het jeugdige drumbandlid Pia Dukers op 29 november. Drumband en harmonie begeleiden haar op indrukwekkende wijze op 3 december naar haar laatste rustplaats.

1989

Eiste de harmonie de laatste twee jaren bijna alle aandacht op, in 1989 zou de drumband weer muzikaal op de voorgrond treden door de succesvolle deelname aan het bondsconcours te Schimmert en de Limburgse Kampioenswedstrijd in Maasbracht op 26 november. Na een intensieve voorbereiding, de deelname aan verschillende drumbandfestivals, waarbij Wim Smeets de tambour-maîtreprijs in Obbicht won, en de generale repetitie was het op 24 september zover. Onder leiding van instructeur Jo Meys werd in Schimmert met 316 punten een eerste prijs met promotie behaald in de derde divisie sectie A-a. Voor het stilstaand werk, “Latin Impressions” van J. Corstjens, gaven de juryleden A. Thissen, P. Janssen en L. Pustjens alle drie 52,5 punt en voor het marcherend werk, “Marching with Rythm” van J.G. Schroën, respectievelijk 53,52,5 en 53 punten. De band kreeg voor beide werken samen zestien keer een 8,5 en twintig keer een 9. A Thissen merkte bij het stilstaand werk op : “Als geheel een verdienstelijke uitvoering”; P.Janssen bij het marcherend werk: “Prima marsdiscipline”en L. Pustjens bij het stilstaand werk: “Het geheel klinkt me te braaf. Klankbalans goed van opzet. Dit fantastische resultaat had bij terugkomst niet alleen een warm onthaal in Geulle tot gevolg, maar ook de zeer vererende uitnodiging van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen om deel te nemen aan de Limburgse Kampioenswedstrijd Tamboerkorpsen. Weliswaar werd in Maasbracht op 26 november de Limburgse titel niet behaald, maar met 312 punten werd toch een fraaie tweede plaats bereikt. Voor dezelfde jury als in Schimmert moest een verplicht werk “Camelon” van G. Bekkers en als keuzewerk “Latin Impressions” van J. Corstjens, worden uitgevoerd. A Thissen vermeldt in zijn juryrapport bij het verplicht werk: “Als geheel wel verdienstelijk”, P. Janssen bij het keuzewerk: “Proficiat met Uw opvoering” en J. Pustjens bij hetzelfde werk: “Presentatie en discipline correct”.

1992

Het hoogtepunt van het drukke jaar 1992 viel in het najaar: de concertreis naar het Duitse Kötzting van 2 tot en met 5 oktober. Deze vond plaats in het zogenaamde Douzelage-verband, een cultureel samenwerkingsverband tussen de twaalf landen van de Europese Gemeenschap.De optredens van drumband en harmonieorkest oogstten veel bijval. Dat Jo Meys en Rob van der Zee het publiek kunnen bespelen was bekend, doch dat beide heren er zo’n show van wisten te maken heeft menigeen verrast. Uiteindelijk deed de drumband het meest van zich spreken.

1993

De drumband had in de eerste voorbereidingsfase aanvankelijk een beroep moeten doen op Frank Marx, omdat Jo Meys een pols had gebroken. Als concoursvoorbereiding werd deelgenomen aan festivals in Meerssen, Eckelrade en Itteren. Tijdens dit laatste festival werd de George Fijten wisseltrofee van het district Maastricht in de wacht gesleept. 26 september was de grote dag. In het sportcomplex te Dieteren behaalde de drumband met 306 punten een eerste prijs met promotie en lof in de tweede divisie sectie A-b.  Jurylid A. Thissen vond de uitvoering van beide werken verdienstelijk. A. Willems merkte aan het slot van zijn juryrapport op: “Een korps dat zeker de eerste divisie waardig zal zijn! Succes!” en J. Peters aan het einde van het zijne: “korps dat een aanwinst zal zijn voor eerste divisie, vandaar PROMOTIE!!! Sterker nog: “MET LOF!!!” Proficiat en succes aldaar”. Dat het feest dat hierna losbarstte tot middernacht duurde hoeft geen nadere uitleg.

Ook op zondag 26 september nam Drumband Harmonie St. Caecilia deel aan het bondsconcours te Dieteren. De organisatie van dit concours was in handen van Drumband-Schutterij St. Stephanus Dieteren.  Wegens de vochtige weersomstandigheden bracht drumband St. Caecilia beide concourswerken binnen ten gehore. Het marcherend werk Sound of Drums werd evenwel zonder leiding van instructeur Jo Meys gespeeld. Zowel ‘Fairy Tales’ als ‘Sound of Drums’ werd zeer geconcentreerd en bijzonder dynamisch uitgevoerd. Het optreden van onze drumband genoot grote belangstelling zowel van supporters en harmonieleden alsook van oud-drumbandleden en leerling-drumbandleden. De juryleden – J. Peters, A. Thissen en A. Willems – kenden voor ‘Fairy Tales’ 154 punten toe en voor ‘Sound of Drums’ 152 punten. Samen goed voor het prachtige resultaat van 306 punten. Een eerste prijs met promotie en lof. Drumbandleden, instructeur en tambourmaître proficiat met dit behaalde resultaat.
 
1994
 
Op zondag 12 juni jl. nam de drumband voor het eerst sinds het bondsconcours weer deel aan een festival. Voor 6 leden was het de allereerste keer. In Nieuwstadt kregen zij de vuurdoop. Na een uitstekend gelopen defilé speelde de verjongde drumband het toepasselijke Çoncerto Primo’ of wel eerste concert’. Daarna speelden de ‘oudere’ leden het swingende ‘Pop, Classic and Shuffle’. Het werd helaas een erg mager optreden. Hetgeen overigens niet geheel aan de nieuwe leden te wijten was. Toch kan er worden teruggezien op een –vooral- leerzaam festival met een goede hoop voor de toekomst. Overigens, wist u dat auto-alarmen afgaan als Albert met zijn grote trom passeert? In Nieuwstadt wel!!!
 
1995
  
De verbazing was op hun gezichten af te lezen toen ze het hoorden. Tijdens het podium-festival in Bunde op 5 november j.l. trad de drumband aan in de tweede divisie en kreeg meteen na afloop te horen dat ze de beker hadden gewonnen. De drumband haalde deze prestatie door de uitvoering van de mars ‘Amicitia’, nota bene een eerste divisiewerk. En hoewel het nog niet helemaal van eerste divisieniveau was, is deze beker een bevestiging van de goede weg waarop onze drumband zich bevindt. Daarom, instructeur en leden, van harte proficiat!

1998

Het eerste weekend van juni stond in het teken van het veertigjarig bestaansfeest van onze drumband. In een recordtempo was die eek gewerkt aan het opbouwen en inrichten van een prachtige feesttent. Op vrijdag 5 juni startte het feestweekend met een feestavond. Just 2 Perfect zorgde ervoor dat, ondanks de mindere publieke belangstelling, het een gezellige avond werd. De volgende avond, zaterdag 6 juni, dreigde de reünie afgelast te worden. De feesttent werd bezocht door een hevige, maar gelukkig korte windhoos. Een avond die achteraf het onverwachte hoogtepunt werd van dit feestweekend. Terwijl de harmonie een serenade bracht en Wim Smeets ter gelegenheid van zijn 25 jarig tambourmaître en zijn afscheid daarvan, officieel in de bloemetjes werd gezet met een prachtig schilderij, was ongemerkt burgemeester Karel Majoor met het college binnen gewandeld. Wim werd benoemd in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn veertig jaar inzet voor onze vereniging. Het druk bezette drumbandfestival, 21 korpsen namen deel, liep zondag 7 juni soepel en glad. De beproefde formule van een aparte wedstrijdtent viel zeer in de smaak. Ondanks het druilerige weer verliep alles perfect volgens schema. Echter hoe meer de klok twee uur naderde, hoe meer water er uit de hemel viel. Klokslag twee uur moest Wim Smeets bekend maken dat het defilé niet doorging. Wat het hoogtepunt van drie dagen feesten had moeten worden viel nu letterlijk in het water. Dit had tot gevolg dat de wedstrijd zich vooral afspeelde in de kleine tent waar tot op zeer hoog niveau werd gemusiceerd. Nadat Wim Smeets iedereen bedankt had voor hun deelname aan deze lange dag, stroomde de tent langzaam leeg en kon begonnen worden met het opruimen en het opmaken van een balans.Zondag 27 september nam de drumband o.l.v. Jo Meijs met succes deel aan het drumbandconcours te Beek. Maar liefst 88,33 punten werden gescoord , een eerste prijs met promotie. Een prestatie van formaat voor deze jonge drumband en haar instructeur.

Op zondag 29 november werd er een gooi naar de Limburgse titel gedaan, met 85 punten kwam de drumband net enkele puntjes tekort om zich Limburgs kampioen te mogen noemen.
 
2002
 
Drumband succesvol in Rothem. Op zondag 16 juni jl. had de drumband voor de tweede achtereenvolgende keer prijs op een drumbandfestival. Dit maal niet de divisiebeker, maar de prestigieuze beker van de gemeente Meerssen.
 
2003
  
Onze drumband was wekelijks bezig met de voorbereiding op het bondsconcours van 28 september te Nieuwstadt. In het begin verliep deze voorbereiding niet naar wens van Jo Meijs, doch allengs ging het beter, getuige de juryrapporten van de festivals, van Geulle en Klimmen waaraan deelgenomen werd. In Geulle werd beslag gelegd op de wisselbeker van de gemeente Meerssen. In Geulle moest “good old” Wim Smeets aan de bak als tambourmaître, omdat Marco in het buitenland verbleef. Wim was het nog niet verleerd, getuige de bijval, die hij met zijn drumband kreeg. Alleen je das nog Wim en je bent weer helemaal compleet. Tijdens de repetitiemiddag in Meers, werden de concourswerken duchtig onder handen genomen, met na afloop een gezamenlijke barbecue. De generale repetitie op vrijdag 26 september werd goed bezocht. Op de dag van de waarheid – 28 september te Nieuwstadt – werd een eerste prijs met 82,42 punten behaald. Een fraai resultaat voor Jo Meijs en zijn dames en heren tambours. In Geulle werd de drumband door het harmonieorkest, dat in groten getale was opgekomen, naar de harmoniezaal begeleid. Voorzitter Jean Gerards feliciteerde Jo Meijs en “zijn tambours”, met deze fraaie prestatie. Het feest kon beginnen. Op 18 oktober was er een druk bezochte receptie ter ere van de drumband.
  
2004
  
Onze tambours repeteerden wekelijks o.l.v. Jo Meijs. Diverse jeugdigen deden hun intrede bij de drumband. Zij oefenen en repeteren nu fanatiek mee. Onze drumband nam deel aan het eigen festival en aan de festivals van Schimmert en Munstergeleen. Het door St. Caecilia georganiseerde jubileumfestival mag succesvol genoemd worden, Niet alleen gezien de publieke belangstelling, doch ook jurylid André Willems was zeer tevreden over de optredens van de deelnemende korpsen. In zijn ogen verliep de organisatie vlekkeloos. Een pluim op de hoed van alle medewerkers. Onze drumband nam ook deel aan het Oranjeconcert in zaal ’t Centrum en de deelname aan het afsluitende concert te Epen klinkt nog luid na.
 
2005
  
Onze drumband is al druk bezig met de voorbereiding op haar concoursdeelname in de categorie mars/concert van september 2007. Wekelijks repeteren zij op maandagavond o.l.v. Jo Meijs, om straks een mooi concoursresultaat neer te zetten. Ook de bezochte festivals van Spaubeek, Simpelveld en Bunde stonden in het teken van de a.s. concoursdeelname. Om het verplichte counterwerk onder de knie te krijgen, is er met de looprepetities een aanvang genomen.

2006

Op zondag 11 juni vertrokken de leden van de drumband na het concert op het marktplein naar Spaubeek waar zij deelnamen aan het districtsfestival. De dames en heren liepen eerst, samen met de andere aanwezige korpsen, het defilé. Daaraan aansluitend werden zij op het podium verwacht voor hun optreden. Het concertwerk Latin Travels en de mars Diligentia werden aan de jury en het publiek ten gehore gebracht. Na afloop bleek de jury, op enkele kleinigheden na, tevreden over de uitvoering. Een opsteker voor de muzikanten dus! Drumbandfestival te Bunde op zondag 8 oktober. Zondag 8 oktober nam onze drumband met succes deel aan het drumbandfestival te Bunde.

Een goede opsteker op weg naar het concoursjaar 2007.

2007

Op 8 juli werd met succes deelgenomen aan het drumbandfestival te Hulsberg. Een mooie gelegenheid om het defilé en concoursrepertoire te laten beoordelen. Als laatste voorbereiding op het concours werd op 9 september nog deelgenomen aan het festival te Maastricht. Drumband succesvol op bondsconcours 2007

De drukbezochte generale repetitie op vrijdag 14 september was de laatste try-out voor instructeur Jo Meijs en de leden van de drumband voorafgaand aan het concoursoptreden op zondag 16 september. Een groot aantal supporters waren hierbij aanwezig in sportcentrum Glanerbrook te Geleen. Het concerterende werk “African Safari” van F. Rademakers werd door de jury beloond met 83,00 punten. Het marcherend werk ‘Diligentia” van J.G. Schroen werd beloond met 85,44 punten. In totaal 84,22 punten, goed voor een mooie 1e
 prijs! Instructeur, bestuur en leden, nogmaals van harte gefeliciteerd met dit glansrijk resultaat.

Na afloop van de bekendmaking van de resultaten gingen instructeur en leden samen met de supporters terug naar Geulle, waar zij muzikaal werden ontvangen door het harmonieorkest en werden begeleid naar het prachtig versierde verenigingslokaal. Daar volgde de huldiging van instructeur en leden, waarna men zich in het feestgedruis stortte. Maandagavond 17 september werd dit nog eens overgedaan. Tijdens de druk bezochte receptie werden de instructeur met de drumbandleden nog eens flink in het zonnetje gezet, onder andere met een mooie serenade door de leden van drumband fanfare St. Martinus Geulle. Na het officiële gedeelte werd er nog een paar uurtjes nagekeuveld, gedronken en gefeest. Kortom, we mogen weer terugkijken op een succesvol drumbandconcours 2007.

2008

Drumbandfestival te Obbicht op zondag 20 aril 2008De drumband onder leiding van Jo Meijs heeft een voortreffelijk concert gegeven. Jurylid Rob Janssen noemde het “In totaliteit verdienstelijk van opzet”, waarmee bevestigd werd dat onze drumband zich in Obbicht weer prima heeft gepresenteerd.'